Det med småt

I salgsmaterialet er anvendt renderinger (computergenerede grafiske fremstillinger) af byrum, facader og interiør. Renderinger af byrum tjener alene som stemningsskabende visualiseringer og renderingerne kan afvige væsentligt fra de kommende faktiske forhold. Ejendommens ydre, herunder men ikke begrænset til tag og facader, kan være vist med mindre afvigelser i forhold til faktisk udførelse, der dog ikke ud fra en samlet betragtning forringer ejendommens kvalitet. Interiør kan være vist med genstande, indretninger og udstyr, der ikke er standard, ligesom faktisk udførelse i mindre grad kan afvige i forhold til salgsmaterialets udvisende.

Materialer og produkter, der i teknisk beskrivelse er angivet med ”som” kan uden varsel – typisk som følge af materialet eller produktet udgår hos leverandøren – ombyttes med et andet materiale eller produkt, der som minimum har samme egenskaber og kvalitet som det anførte materiale eller produkt. Sælger vil altid forsøge at ombytte til materiale eller produkt af samme fabrikat.

På projekter, hvor det fremgår af salgsmaterialet, tilbydes tilvalg. Der kan ikke vælges tilvalg ud over det i det projektspecifikke tilvalgskatalog præsenterede og indgåede handler kan ikke betinges af at den pågældende ejerlejlighed udføres med tilvalg. Begrundet i varetagelsen af en hensigtsmæssigt byggetakt, vil der – enten for det samlede projektspecifikke tilvalgsprogram eller dele heraf – typisk blive lukket herfor på et tidspunkt, der kan ligge op til 18 måneder før færdigopført byggeri. Medvirkende ejendomsmægler kan oplyse nærmere om, hvornår det samlede tilvalgsprogram eller dele heraf forventes lukket på et givent projekt.

Tinglyst-areal er en betegnelse for arealet af selve ejerlejligheden inklusiv ejendommens ydervægge samt halvdelen af skillevægge til omkringliggende ejerlejligheder. De på plantegningerne oplyste rum-kvadratmeter er angivet som tinglyst-areal. Brutto-areal (BBR-areal) er en betegnelse for lejlighedens tinglyste-areal inklusiv ejerlejlighedens andel af de til ejerlejlighedens tilknyttede adgangsarealer.

Udbudspriser på ejerlejligheder er genstand for løbende justering i overensstemmelse med markedsudviklingen. 

__________________________

© NPV A/S – 15.01.2017